215 520 9070 & 6947 602 862 info@lawmatters.gr
Select Page

Οχλήσεις από γειτονικά ακίνητα – Έννομη Προστασία – Ασφαλιστικά Μέτρα

Διατάραξη Κοινής Ησυχίας / Έντονες και διαταρρακτικές εκπομπές ήχων (γαβγίσματα σκύλων, μουσική, φωνές παιδιών ή ενηλίκων, φασαρία) από γειτονική οικεία ή επαγγελματικό χώρο πλησίον της κατοικίας σας κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας / Εκπομπή δυσοσμίας

Σε περίπτωση εκπομπής θορύβου ή δυσοσμίας από γειτονικό ακίνητο πλέον του επιτρεπτού ορίου, σε σημείο που παραβλάπτεται η χρήση του δικού σας ακινήτου, παρεμποδίζεται ο ύπνος σας, η ομαλή διαβίωσή σας εντός της οικείας σας και οι καθημερινές σας ασχολίες, αναγκάζεσθε να βρίσκεστε κλεισμένοι εντός της οικείας σας με όποιες καιρικές συνθήκες, διαμαρτύρονται τα παιδιά σας ότι δεν μπορούν να διαβάσουν, επιθυμείτε μια ήρεμη καθημερινότητα εντός της οικογενειακής σας στέγης την οποία στερείστε λόγω δυνατών και έντονων θορύβων προερχόμενων από γειτονικό ακίνητο, υπάρχει λύση, με άμεσα αποτελέσματα για την προάσπιση των δικαιωμάτων σας και την έννομη προστασία σας έναντι των διαταρρακτικών αυτών εκπομπών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ο κύριος ή νομέας ενός ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή θορύβου, δονήσεων, καπνού, θερμότητας, και άλλες παρόμοιες επενέργειες που προκύπτουν από άλλο ακίνητο, εφόσον αυτές δεν παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του ακινήτου του ή προέρχονται από χρήση συνήθη για τα ακίνητα της περιοχής.

Ωστόσο, έντονα και συνεχή γαυγίσματα σκύλου, θόρυβοι από κατοικίδια ζώα γειτονικού ακινήτου, φωνές παιδιών και ενηλίκων, δυνατή μουσική, μουσικά όργανα,  χτυπήματα ντουλαπών, σύρσιμο επίπλων, χτυπήματα στους τοίχους κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας και ιδίως κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, έχει κριθεί ότι, καθώς εκφεύγουν των συνήθων και ανεκτών θορύβων της καθημερινής ζωής, ιδίως σε αστικές και παραθεριστικές περιοχές, όχι μόνο προσβάλλουν την κυριότητα ή τη νομή κάποιου στο ακίνητο ιδιοκτησίας ή διαμονής του εφόσον είναι μισθωτής, αλλά παράλληλα προσβάλλουν και το δικαίωμα στην ψυχική υγεία ως ιδιαίτερη έκφανση του ευρύτερου δικαιώματος προσωπικότητας του ατόμου.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο θιγόμενος μπορεί να αναζητήσει νομική προστασία με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης προκειμένου να παύσουν οι συγκεκριμένες προσβολές της νομής και της ακώλυτης χρήσης του ακινήτου και να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Συνεπώς, με την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τα Δικαστήρια σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου, μπορούν να ρυθμίσουν προσωρινά την κατάσταση έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής, η οποία ασκείται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του αντιδίκου με το διατακτικό της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.

Με τη σύντομη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το Δικαστήριο, μπορεί να διατάξει την παύση της υφιστάμενης προσβολής και μη επανάληψή της στο μέλλον καθώς και να επιδικάσει ως χρηματική ποινή ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα καταπίπτει υπέρ του ενάγοντα στην περίπτωση που δεν συμμορφωθεί εκουσίως ο εναγόμενος με την απόφαση η οποία θα διατάσσει την παύση της προσβολής. Είθισται επίσης, η πρόβλεψη για επιβολή προσωπικής κράτησης σε βάρος του εναγομένου στην περίπτωση παραβίασης της απόφασης και εξακολούθησης της διαταρακτικής συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα, στην απόφαση επί της τακτικής αγωγής μπορεί να επιδικασθεί και  αποζημίωση στην περίπτωση που κριθεί ότι οι προσβολές συνιστούν αδικοπραξία η οποία έχει προκαλέσει υλική ή ηθική βλάβη στον ενάγοντα. 

Η δική μας νομική προσέγγιση για αμεσότερα αποτελέσματα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για εσάς:

Εξωδικαστικώς:

  • Προφορικές οχλήσεις στον ιδιοκτήτη ή ένοικο του γειτονικού ακινήτου από το οποίο προέρχονται οι εκπομπές θορύβου
  • Επίδοση Εξώδικης Δήλωσης – Διαμαρτυρίας με την οποία ενημερώνεται ο αντίδικος αναφορικά με την προσβολή της νομής και τάσσεται σύντομη προθεσμία προκειμένου να παύσουν οι διαταρρακτικές πράξεις άλλως, ενημερώνεται ότι προτιθέμεθα να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων

Δικαστικώς:

  • Κατάθεση αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου
  • Κατάθεση αγωγής προσβολής της νομής και αποκατάστασης ηθικής βλάβης δια χρηματικής ικανοποίησης

Εάν αντιμετωπίζετε παρόμοιο πρόβλημα με γειτονικό ακίνητο και επιθυμείτε μια εξειδικευμένη νομική συμβουλή ή την ανάληψη για λογαριασμό σας των απαιτούμενων νομικών ενεργειών, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να ορίσουμε ένα ραντεβού δια ζώσης και να ενημερωθείτε πλήρως για τα δικαιώματά σας, τη διαδικασία και το ακριβές κόστος κάθε νομικής ενέργειας έως την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.