215 520 9070 & 6947 602 862 info@lawmatters.gr
Select Page

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση σύμφωνα με το νόμο  3284 (ΦΕΚ Α΄ 217/10.11.2004) Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

 • Πολίτες τρίτων χωρών: Μετά από επτά (7) συνεχή έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.
 • Σύζυγοι Ελλήνων Πολιτών με τέκνο: Εφόσον έχουν αποκτήσει τέκνα από τον γάμο με Έλληνα πολίτη και έχουν συμπληρώσει τρία (3) συναπτά έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, για την προσμέτρηση των οποίων λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία έναρξης η ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
 • Γονείς τέκνου με ελληνική ιθαγένεια: Με τη συμπλήρωση τριών (3) συναπτών ετών μόνιμης  και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, εφόσον ο αιτών έχει ανήλικο παιδί που έχει ελληνική ιθαγένεια (όχι εξαιτίας φοίτησης σε ελληνικό σχολείο).
 • Πολίτες της Ε.Ε.: Μετά από 3 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.
 • Πρόσφυγες και Ανιθαγενείς: Με τη συμπλήρωση τριών (3) συναπτών ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής.

Που υποβάλλεται η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

 • Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης (ΔΑΚ) της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως που υπάγεται η περιοχή όπου διαμένει ο αιτών.

Πόσο κοστίζει το παράβολο;

-Για Πολίτες τρίτων χωρών:

 • 550 Ευρώ για την πρώτη φορά
 • 200 ευρώ για κάθε επόμενη σε περίπτωση απόρριψης

-Για πολίτες με καταγωγή από χώρα της Ε.Ε., πρόσφυγες ή ανιθαγενείς

 • 100 Ευρώ για την πρώτη φορά και κάθε επόμενη σε περίπτωση απόρριψης

Πόσοι μήνες χρειάζονται έως την έκδοση απόφασης;

 • 1 έτος από την κατάθεση της αίτησης (Στην πράξη πρόκειται για 2 έως 4 έτη μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία).

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ο αιτών;

 • Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον αλλοδαπό που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας στο Δήμο της μόνιμης διαμονής του και υπογράφεται ενώπιον του Δημάρχου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν αντιδημάρχου ή υπαλλήλου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.
 • Αίτηση πολιτογράφησης, η οποία απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία υπάγεται ο Δήμος μόνιμης διαμονής του αιτούντος. Η εν λόγω αίτηση συμπληρώνεται (με ελληνικούς χαρακτήρες) σε όλα τα πεδία της και υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα.
 • Μία έγχρωμη φωτογραφία (πρόσφατης έκδοσης).
 • Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο (λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων στη Χώρα προέλευσης οι οποίες επιβεβαιώνονται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών), αρκεί η ισχύουσα άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο γ΄ του άρθρου 84 του ν. 3386/ 2005, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 3907/2011.
 • Ακριβές αντίγραφο άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, που χορηγείται με βάση τις διατάξεις του π.δ. 150/2006.
 • Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας της πρώτης Ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο. Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησής του.
 • Ακριβές αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των τελευταίων ετών. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συζύγου του ή του γονέα του.Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, υποβάλλεται από τον αιτούντα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν υποβάλλει δήλωση στην Εφορία καθώς και τους λόγους μη υποβολής της.
 • Αριθμό μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
 • Σε περίπτωση αλλοδαπού που είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο είναι απαραίτητη η υποβολή και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η σύζυγος του αλλοδαπού.
 • Σε περίπτωση αλλοδαπού που είναι γονέας ανήλικου Έλληνα πολίτη είναι απαραίτητη η υποβολή και πιστοποιητικού εγγραφής του ανήλικου τέκνου από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένο και από το οποίο να προκύπτει οπωσδήποτε η νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειάς του.

Διαδικασία πολιτογράφησης

 • Η αρμόδια για θέματα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων. Αν αυτές δεν συντρέχουν, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτηση.
 • Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αναζητεί αυτεπαγγέλτως Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και Πιστοποιητικό περί μη απέλασης και απευθύνει, μέσω της αστυνομικής αρχής του τόπου διαμονής του αιτούντος, ερώτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας για την απόρριψη του αιτήματος. Οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, μπορούν όμως, σε κάθε περίπτωση, να διαβιβάσουν τη γνώμη τους απευθείας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
 • Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η αίτηση πολιτογράφησης διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης και εξετάζεται χωρίς τη γνώμη αυτή. Παραλλήλως, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας καλεί τον αλλοδαπό σε συνέντευξη, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Με την ίδια πρόσκληση ο αλλοδαπός καλείται να προσκομίσει στην Επιτροπή Πολιτογράφησης στοιχεία που πιστοποιούν ότι γνωρίζει την Ελληνικής γλώσσα, καθώς και όσα άλλα στοιχεία κρίνει ο ίδιος χρήσιμα για να τεκμηριώσουν ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης.
 • Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε συνέντευξη γίνεται με απόδειξη. Μη εμφάνιση του δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό.
 • Η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει ειδική δοκιμασία (τεστ), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5Α (Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης).
 • Η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ερωτήματα που υπέβαλε και οι σχετικές απαντήσεις των προσώπων που παρουσιάσθηκαν ενώπιον της για συνέντευξη. Στη συνέχεια, εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης, συνοδευόμενη από το πρακτικό και τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κοινοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο αναλυτικές κρίσεις και πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν ζητήματα δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας που τυχόν περιέχονται στο σώμα της εισήγησης.
 • Σε περίπτωση αμφιβολιών του ως προς την ορθότητα της περιεχόμενης στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης αξιολόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας που προβλέπεται στο άρθρο 28.
 • Οι ομογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς δεν καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφασίζει χωρίς προηγούμενη γνώμη αυτής, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες αυτός παραπέμπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για τη διενέργεια συνέντευξης και τη διατύπωση γνώμης. Την υπόθεση παραπέμπει ο Υπουργός ιδίως όταν ανακύπτουν αμφιβολίες αν το πρόσωπο που επιδιώκει να πολιτογραφηθεί υπό την ιδιότητα του ομογενούς πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης.»

Ουσιαστικές / Επιπρόσθετες προϋποθέσεις πολιτογράφησης

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων που τίθενται εκ του νόμου για την ειδικότερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται, να πληροί σωρευτικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις, για τη συνδρομή των οποίων γνωμοδοτεί η αρμόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία δύναται να υποβάλει τον αιτούντα και σε ειδική δοκιμασία (τεστ) που μπορεί να διεξάγει.

 • Να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
 • Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας. Για τη διακρίβωση της ομαλής ένταξης του αιτούντος στην Ελληνική κοινωνία συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής στοιχεία: η εξοικείωση με την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισμό, η επαγγελματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητα του, τυχόν δημόσιες ή κοινωφελείς δραστηριότητες του, ενδεχόμενη φοίτηση του σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, η συμμετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις ή συλλογικούς φορείς μέλη των οποίων είναι Έλληνες πολίτες, τυχόν συγγενικός του δεσμός και εξ αγχιστείας με Έλληνα πολίτη, η εκ μέρους του σταθερή εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεων του προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση.
 • Να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόμενος τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες τη διέπουν. Για τη δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτική ζωή συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής στοιχεία: η επαρκής εξοικείωση με τους θεσμούς του πολιτεύματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και την πολιτική ζωή της Χώρας και η βασική γνώση της Ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης. Ειδική βαρύτητα στην εκτίμηση περί υιοθέτησης της Ελληνικής πολιτικής ταυτότητας έχουν η συμμετοχή σε συλλογικούς φορείς, πολιτικές ενώσεις ή σωματεία όπου συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, καθώς και η προηγούμενη συμμετοχή στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή Πολιτογράφησης

Κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί με πρόσκληση που αποστέλλεται στον αιτούνται και δια της προσκομίσεως τυχόν επιπρόσθετων  δικαιολογητικών και εγγράφων, τα οποία επίσης αναφέρονται στην πρόσκληση, ο αιτών την ελληνική ιθαγένεια δίνει συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Κατά τη συνέντευξη εξετάζεται η γνώση της ελληνικής γλώσσας αλλά και η γνώση σας σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού και θεσμών της χώρας, χρήσιμο για το λόγο αυτό είναι ο αιτών να συμβουλευθεί και να μελετήσει το σχετικό εγχειρίδιο με τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ, η δεύτερη πατρίδα»

Να επισημανθεί ότι για τη συμμετοχή των υποψήφιων αλλοδαπών στην εξέταση πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και των στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου παράβολο ύψους πενήντα (50) Ευρώ υπέρ του ελληνικού δημοσίου:

Σημειώνουμε ότι ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής και την βαθμολόγησή του αιτούντος σε όλα τα επίπεδα που από το Νόμο εξετάζονται από την Επιτροπή, διαμορφώνεται θετική ή αρνητική εισήγηση της. Εάν υπάρχει αρνητική εισήγηση της Επιτροπής, ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει στο Συμβούλιο Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών την ένσταση και τις αντιρρήσεις του, σε προθεσμία μόλις 15 ημερών από την κοινοποίηση της εισήγησης. Ανάλογα με την κρίση του Συμβουλίου Ιθαγένειας είτε γίνεται δεκτή η ένσταση και οι αντιρρήσεις, είτε απορρίπτονται.
Στη πρώτη περίπτωση ακολουθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία γίνεται δεκτή η αίτησή για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας και ακολουθεί η κοινοποίηση της ανακοίνωσης πολιτογράφησης. Στη δεύτερη περίπτωση απορρίπτεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η αίτησή, ο αιτών δύναται να υποβάλει νέα αίτηση με μειωμένο παράβολο ύψους διακοσίων ευρώ (200) ύστερα από ένα χρόνο μετά την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Απόφαση πολιτογράφησης

 • Η πολιτογράφηση ολοκληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται μετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη της προηγούμενης.»

Ορκωμοσία

 • Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται με την ορκωμοσία του αλλοδαπού, που πρέπει να γίνει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα στην ετήσια προθεσμία.
 • Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορίζεται ότι ο όρκος δίδεται ενώπιον άλλου οργάνου. Για την ορκωμοσία συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
 • Ο όρκος που δίδεται έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ως Έλληνας πολίτης».

Εντολή δημοτολόγησης ή/και Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του οικείου Δήμου

 • Αποτελεί το τελευταίο στάδιο και αφορά την εντολή που δίνεται για τις γυναίκες για την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο του οικείου Δήμου ενώ, για τους άνδρες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση απόφασης εγγραφής στα μητρώα αρρένων του αρμόδιου Δήμου και ακολούθως να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι τέκνο αλλοδαπού, ο οποίος αποκτά την ελληνική ιθαγένεια κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθίσταται Έλληνας χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του είναι ανήλικο και άγαμο.

Το δικηγορικό μας γραφείο, με εξειδίκευση σε θέματα αλλοδαπών πολιτών που επιθυμούν να πολιτογραφηθούν Έλληνες, αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία από την υποβολή της αίτησης, τη συλλογή, μετάφραση και επικύρωσή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προσκόμισή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, την επικοινωνία με τους υπεύθυνους υπαλλήλους, την παρακολούθηση του φακέλου, την προετοιμασία σας για την υποχρεωτική εξέταση ενώπιον της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική πράξη έως την τελική κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και την εγγραφή στο οικείο Δημοτολόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες και το ακριβές κόστος της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.