215 520 9070 & 6947 602 862 info@lawmatters.gr
Select Page

Ειδικό Ληξιαρχείο – Καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων Ελλήνων του εξωτερικού (Γάμοι, Γεννήσεις, Θάνατοι)

Οι Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή τα μείζονα γεγονότα της οικογενειακής τους ζωής, όπως οι γεννήσεις, οι γάμοι και οι θάνατοι. Εν συνεχεία, οι ληξιαρχικές πράξεις που τελούνται στην αλλοδαπή από Έλληνες πολίτες πρέπει υποχρεωτικώς να καταχωρούνται στο Ειδικό Ληξιαρχείο, προκειμένου να ενημερωθούν οι ελληνικές αρχές περί της τέλεσης γάμου στην αλλοδαπή, της γέννησης τέκνου από Έλληνα γονέα ή την επέλευση θανάτου Έλληνα στο εξωτερικό. Σκοπός της καταχώρισης είναι η ενημέρωση των δημοτολογίων, των οικογενειακών μερίδων, των μητρώων αρρένων και λοιπών ελληνικών φορέων, ενώ σε περίπτωση θανάτου, κρίνεται αναγκαία η καταχώριση της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης για την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων, ήτοι την επαγωγή της κληρονομιάς.

Άλλως, σε περίπτωση μη καταχώρισης των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή στο ειδικό τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα τέκνο δεν είναι καταχωρημένο στην Ελλάδα με αποτέλεσμα, καίτοι γεννημένο από Έλληνες γονείς, δε φέρει την ελληνική ιθαγένεια αλλά μόνον την υπηκοότητα του κράτους στο οποίο έχει γεννηθεί, δεν εμφανίζεται στην οικογενειακή μερίδα των γονέων ενώ, απαραίτητη για την παραμονή του στην Ελλάδα είναι η χορήγηση σχετικής άδειας διαμονής. Αντιστοίχως, ως προς τη τέλεση του γάμου στο εξωτερικό και τη μη καταχώριση της ληξιαρχικής πράξης στο Ειδικό Ληξιαρχείο, η οικογενειακή μερίδα των συζύγων δεν ενημερώνεται, με αποτέλεσμα να μη δύνανται μελλοντικά να αιτηθούν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, το οποίο είναι αναγκαίο για πληθώρα δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα, να μη μπορούν να καταχωρίσουν τη γέννηση του τέκνου τους από γάμο και μια σειρά από άλλα γραφειοκρατικής φύσεως ζητήματα, με τα οποία θα έρθουν αντιμέτωποι μελλοντικά. 

Στο Ειδικό Ληξιαρχείο, Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, καταχωρούνται:

  1. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων, θανάτων που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν Έλληνες πολίτες.
  2. Μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις αυτών των ληξιαρχικών πράξεων.
  3. Ληξιαρχικές πράξεις, μετά τον καθορισμό της Ελληνικής Ιθαγένειας.
  4. Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων στους ΟΤΑ για ενημέρωση των δημοτολογίων.
  5. Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων στους ΟΤΑ για ενημέρωση των μητρώων αρρένων.
  6. Χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Το δικηγορικό μας γραφείο, με εμπειρία σε θέματα καταχωρίσεων ληξιαρχικών πράξεων Ελλήνων του εξωτερικού, αναλαμβάνει κατόπιν εντολής σας, με συνέπεια, ταχύτητα και το χαμηλότερο δυνατό κόστος, ολόκληρη τη διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, για λογαριασμό σας, χωρίς να είναι αναγκαία η δική σας παρουσία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, θα σας καθοδηγήσουμε πλήρως σχετικά με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών προς δημιουργία του φακέλου που θα υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Αρκετά από τα αλλοδαπά έγγραφα, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί υπό τις ειδικότερες διατυπώσεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης, να είναι επικυρωμένα αντίγραφα και πάντοτε μεταφρασμένα. Δυνάμει της εκάστοτε περίπτωσης, της χώρας στην οποία έχει λάβει χώρα το γεγονός και των ειδικότερων απαιτήσεων του αρμόδιου υπαλλήλου, αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας το σύνολο των διαδικαστικών πράξεων έως την οριστική καταχώριση και τη χορήγηση σχετικού Πιστοποιητικού, προκειμένου να σας απαλλάξουμε από τη καθόλα γραφειοκρατική διαδικασία που ακολουθείται, τις ώρες αναμονής και την ταλαιπωρία άφιξής σας στην Ελλάδα αποκλειστικά προς τον σκοπό αυτό. Άλλωστε, η παρουσία ενός δικηγόρου, διευκολύνει σε κάθε περίπτωση τη διενέργεια τέτοιου είδους πράξεων στην Ελλάδα, επιταχύνοντας το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.