215 520 9070 & 6947 602 862 info@lawmatters.gr
Select Page

Διαζύγιο κατ΄ αντιδικία

Εφόσον οι σύζυγοι δεν δύνανται να ακολουθήσουν τον γρήγορο και άμεσο τρόπο λύσης του γάμου τους συναινετικά, δε μένει παρά ο δρόμος της κατάθεσης αγωγής διαζυγίου προκειμένου το Δικαστήριο να καθορίσει ζητήματα για τα οποία οι σύζυγοι δεν συναινούν και τα οποία είναι, κατά κύριο λόγο, περιουσιακής φύσεως ή αφορούν τη γονική μέριμνα (επιμέλεια), τη διατροφή και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους.

Για την άσκηση της αγωγής διαζυγίου θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένοι λόγοι διαζυγίου, που περιοριστικά αναφέρονται στο νόμο. Οι λόγοι αυτοί είναι:

  • Ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης
  • Η διετής διάσταση και
  • Η αφάνεια

Το διαζύγιο με αντιδικία είναι σε κάθε περίπτωση μια διαδικασία, η οποία απαιτεί ειδικούς χειρισμούς και δη, όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα. Η πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων επιτάσσει την παρέμβαση και συνδρομή ενός έμπειρου σε θέματα οικογενειακού δικαίου δικηγόρου, ο οποίος θα προασπίσει τα συμφέροντα του συζύγου που εκπροσωπεί, με κύριο άξονα και προτεραιότητα τα ανήλικα τέκνα και απώτερο σκοπό την εξομάλυνση των τεταμένων σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των συζύγων. 

Πότε υπάρχει ισχυρός κλονισμός σε ένα γάμο;

Κλονισμός σε έναν γάμο υφίσταται όταν επέρχεται ριζική μεταστροφή στα συναισθήματα του συζύγου, όταν δηλαδή εκλείπει η ψυχική διάθεση για συνέχιση της έγγαμης σχέσης και η συνέχιση της έγγαμης συμβίωσης καθίσταται αφόρητη για τον έναν από τους δύο συζύγους. Μαχητά τεκμήρια κλονισμού ενός γάμου συνιστούν σύμφωνα με το νόμο:

  • Η μοιχεία
  • Η διγαμία
  • Η εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης
  • Η επιβουλή της ζωής
  • Η ενδοοικογενειακή βία

Συνοπτική έκθεση της διαδικασίας έκδοσης του διαζυγίου με αντιδικία:

1) Κατάθεση αγωγής διαζυγίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων. Στο ίδιο δικόγραφο δύναται να σωρευθεί και αίτημα αναφορικά με τη ρύθμιση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων και το δικαίωμα επικοινωνίας του μη ασκούντος την επιμέλεια γονέα. Για την υποχρέωση διατροφής ακολουθείται επίσης η ίδια διαδικασία δια καταθέσεως σχετικής αγωγής, αν και στην πράξη, για ταχύτερα αποτελέσματα, ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης προσωρινής διαταγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, όπως αναλύονται στην αντίστοιχη ενότητα με τίτλο «Διατροφή Ανήλικων Τέκνων».

2) Ακολουθεί ο προσδιορισμός δικασίμου και η επίδοση αντιγράφου της αγωγής στον εν διαστάσει σύζυγο, προκειμένου να λάβει γνώση του περιεχομένου της και της ημερομηνίας δικασίμου, ώστε να παραστεί δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, όπως αυτή ορίζεται.

3) Κατά την ημερομηνία της δικασίμου συζητείται η αγωγή, με την εξέταση μαρτύρων και την προφορική και γραπτή παράθεση του ιστορικού του γάμου δια των προτάσεων που κατατίθενται.

4) Κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης εντός τριών ημερών από τη συζήτηση της αγωγής και δυνάμει των όσων εκτέθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία.

5) Έκδοση οριστικής απόφασης διαζυγίου, η οποία προκειμένου να καταστεί τελεσίδικη, είτε θα πρέπει να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων, είτε θα πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και αντίστοιχα να εκδοθεί απόφαση επί της εφέσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με το διαζύγιο, τη διατροφή, το δικαίωμα συμμετοχής στη περιουσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου, την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων σας και το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί τους βρισκόμαστε στη διάθεσή σας, είτε τηλεφωνικώς, είτε δια της αποστολής του μηνύματός σας στη φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας και να προγραμματίσουμε μια δια ζώσης συνάντηση κατά την οποία θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που ενδεχομένως σας απασχολούν και για τα οποία χρειάζεστε τη συνδρομή ενός αξιόπιστου και έμπειρου σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου δικηγόρου, με αμεσότητα, αποτελεσματικότητα και πάντοτε στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.