215 520 9070 & 6947 602 862 info@lawmatters.gr
Select Page

Διαπίστωση παραποίησης διανυθέντων χιλιομέτρων κατόπιν τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ή επίσκεψη στην επίσημη αντιπροσωπεία – Γυρισμένα χιλιόμετρα σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μέσω επέμβασης στο κοντέρ του οχήματος από προηγούμενο ιδιοκτήτη ή έμπορο αυτοκινήτων

Από τον Σεπτέμβριο του 2019, πολλοί ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων, βρίσκονται εξαπίνης όταν κατά τον καθιερωμένο τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους σε ΚΤΕΟ, ενημερώνονται από τους αρμόδιους ελεγκτές ότι τα πραγματικά διανυθέντα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου τους δεν είναι τα αναγραφόμενα στο κοντέρ αλλά έχει προηγηθεί παρέμβαση στον δείκτη των χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα, ο μετρητής χιλιομέτρων να έχει υποστεί παραποίηση και να αναγράφονται μειωμένα χιλιόμετρα από αυτά που στην πραγματικότητα έχει διανύσει το όχημα από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Τα γυρισμένα χιλιόμετρα συνιστούν πράγματι ένα κοινό μυστικό στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, χωρίς, ωστόσο, να είναι εύκολο για έναν απλό ιδιώτη να διαπιστώσει την εν λόγω παραποίηση κατά την αγορά του οχήματος.

Η εν λόγω παραποίηση των διανυθέντων χιλιομέτρων με επέμβαση στο κοντέρ του οχήματος από τον πωλητή – έμπορο αυτοκινήτων ή ιδιώτη – σκοπεί κυρίως στην αύξηση της αγοραίας αξίας ενός μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος καθώς, λιγότερα διανυθέντα χιλιόμετρα σε ένα αυτοκίνητο συνεπάγονται αυτομάτως μικρότερες φθορές και καλύτερη μηχανική κατάσταση, ενώ συνιστούν μια από τις σπουδαιότερες ιδιότητες ενός επιβατικού και όχι μόνο οχήματος, δυνάμει των οποίων ο εκάστοτε αγοραστής πείθεται στην αγορά του.

Προς αυτή την κατεύθυνση και με σκοπό τη διασφάλιση της αναγκαίας οδικής ασφάλειας, τον περιορισμό τροχαίων ατυχημάτων λόγω μηχανικών βλαβών και την εξάλειψη του φαινομένου της παραποίησης από τους εμπόρους και εξαπάτησης των ιδιωτών, ο έλεγχος της ένδειξης του αριθμού των διανυθέντων χιλιομέτρων που εμφανίζεται στον μετρητή του αυτοκινήτου, κατέστη υποχρεωτικός για τα ΚΤΕΟ όλης της χώρας με την υπ’ αριθμ. 70959/767 (ΦΕΚ B’ 3593/26.09.2019) Υπουργική Απόφαση της 26.09.2019, σύμφωνα με την οποία, εφόσον από τον διενεργηθέντα τεχνικό έλεγχο του οχήματος πρόεκυπτε ότι ο αριθμός χιλιομέτρων που αναγράφονταν στο κοντέρ ήταν μικρότερος από τον αριθμό χιλιομέτρων που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους (εμφανής παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων), το αυτοκίνητο δεν δύνατο να περάσει επιτυχώς τον έλεγχο του ΚΤΕΟ, αλλά για την έκδοση και χορήγηση του σχετικού Δελτίου Ελέγχου, έπρεπε να προηγηθεί διόρθωση της ένδειξης του μετρητή από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α`).

Ωστόσο, κατόπιν αντιδράσεων από την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε την 31η Οκτωβρίου 2019 την υπ’ αριθμ.  743/2019 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 74368/861 ΦΕΚ Β 3975/31.10.2019), με την οποία καταργήθηκε μεν η υποχρέωση διόρθωσης της ένδειξης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων με ευθύνη των ιδιοκτητών των οχημάτων, σε περίπτωση, όμως, διαπίστωσης ανακολουθίας κατά τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου του οχήματος από ΚΤΕΟ, ήτοι μείωσης της ένδειξης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων μεταξύ διαδοχικών ελέγχων σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία που διατηρεί το Υπουργείο Μεταφορών, στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι τεχνικοί υπάλληλοι των ΚΤΕΟ, ενημερώνεται για την παραποίηση ο προσκομίζων το όχημα και αναγράφονται επί του δελτίου τεχνικού ελέγχου οι ημερομηνίες των προγενέστερων ελέγχων  και τα διανυθέντα χιλιόμετρα ανά έλεγχο, από τα οποία προκύπτει ευθέως μεταξύ ποιας χρονικής περιόδου έλαβε χώρα η παραποίηση των χιλιομέτρων καθώς και ποια είναι τα πραγματικά χιλιόμετρα του οχήματος κατά την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Επίσης, παρέμειναν οι διατάξεις που αφορούσαν την επιβολή ποινικών κυρώσεων κατόπιν συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ιδιοκτήτη του οχήματος και αποστολής του σχετικού αντιγράφου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών. 

Ποιες είναι στην πραγματικότητα οι αξιώσεις που έχει ο ιδιοκτήτης του οχήματος σε περίπτωση που διαπιστώσει την παραποίηση των διανυθέντων χιλιομέτρων που αναγράφονται στο κοντέρ;

  • ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ:

Κατόπιν διαπίστωσης της ανακολουθίας μεταξύ πραγματικών και αναγραφόμενων στο κοντέρ διανυθέντων χιλιομέτρων, η οποία συνεπάγεται την προηγούμενη μείωσή τους με επέμβαση στο κοντέρ του οχήματος, ο αγοραστής του οχήματος έχει στη διάθεσή του, δυνάμει τις ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, πληθώρα επιλογών για την άσκηση των δικαιωμάτων του κατά του πωλητή. Συγκεκριμένα, δύναται είτε δικαστικώς είτε εξωδικαστικώς, με την επίδοση  στον πωλητή και προηγούμενο ιδιοκτήτη εξώδικης δήλωσης:

  • Είτε να αιτηθεί την αντικατάσταση του οχήματος με άλλο (εφόσον ο πωλητής είναι έμπορος αυτοκινήτων ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και υφίσταται αυτή η δυνατότητα)

  • Είτε να αιτηθεί τη μείωση του τιμήματος που είχε καταβάλει για την αγορά του οχήματος

  • Είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης.

Να σημειωθεί ότι νομολογιακά, εκτός των ως άνω δικαιωμάτων του αγοραστή ή/και της αποζημίωσης, η οποία επιδικάζεται από το Δικαστήριο σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος διαπίστωσε την ως άνω ανακολουθία πραγματικών και αναγραφόμενων στο κοντέρ χιλιομέτρων δύναται να ικανοποιηθεί  χρηματικά και για την ηθική βλάβη την οποία υπέστη. 

  • ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η παραποίηση των διανυθέντων χιλιομέτρων συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με τις οικείες ποινικές διατάξεις περί απάτης. Προς τον σκοπό αυτό ο ιδιοκτήτης του οχήματος δύναται, εκτός της Υπεύθυνης Δήλωσης που συμπληρώνει και υποβάλει στο ΚΤΕΟ και η οποία διαβιβάζεται στο Υπουργείο Μεταφορών προκειμένου το Υπουργείο να λάβει γνώση ότι ο ιδιοκτήτης επιθυμεί τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, δύναται να υποβάλει και μήνυση κατά του προηγούμενου ιδιοκτήτη για το αδίκημα της απάτης.

Το γραφείο μας με εξειδίκευση και εμπειρία σε υποθέσεις αλλοίωσης του δείκτη χιλιομέτρων (κοντέρ) επιβατικών οχημάτων αναλαμβάνει, κατόπιν εντολής σας, εξωδικαστικώς σε πρώτο στάδιο και δικαστικώς εν συνεχεία, εφόσον απαιτείται, όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματική και ηθική σας ικανοποίηση.

Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε είτε μια δια ζώσης συνάντηση στα γραφεία μας είτε, εφόσον βρίσκεστε εκτός Αθηνών, μια τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να λάβουμε ένα πλήρες ιστορικό και να ενημερωθείτε αναλυτικώς ως προς τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος, την χρηματική αποζημίωση που μπορείτε να διεκδικήσετε δεδομένης της απόκλισης των πραγματικών χιλιομέτρων από τα αναγραφόμενα στο κοντέρ και τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

Είναι σύνηθες δε, να επιλύεται το ζήτημα εξωδικαστικώς με την επικοινωνία μας με τον έμπορο/ιδιώτη και την υποβολή των αιτημάτων μας, ιδίως μετά την επίδοση Εξώδικης Δήλωσης, οπότε και επισήμως ενημερώνεται ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ότι προτιθέμεθα να προχωρήσουμε δικαστικώς προκειμένου να δικαιωθούμε και να μην χρειαστούν περαιτέρω νομικές ενέργειες, με επιπλέον κόστος για εσάς, ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων.