215 520 9070 & 6947 602 862 info@lawmatters.gr
Select Page

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Airbnb, Booking/ Τουριστικές Επαύλεις

Ενδιαφέρεσθε να μισθώσετε το ακίνητό σας ή την εξοχική σας κατοικία για λίγους μήνες ή μέρες μέσα στο έτος προκειμένου να εξασφαλίσετε ένα επιπλέον ετήσιο εισόδημα; Διαθέτετε ένα ακίνητο στην Αθήνα και σκέφτεστε να το εκμισθώσετε για να λαμβάνετε ένα επιπλέον εισόδημα; Θέλετε να εντάξετε το ακίνητο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Airbnb; Έχετε ένα ή περισσότερα ακίνητα, ανακαινισμένα ή μη και επιθυμείτε να τα εκμεταλλευτείτε οικονομικά; Σας απασχολεί φορολογικά, τι επιβάρυνση θα έχει μια τέτοια επένδυση για εσάς;

Το δικηγορικό μας γραφείο με εξειδίκευση σε ζητήματα μισθώσεων ακινήτων και δη βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb, Booking και τουριστικές επαύλεις σας παρέχει λύσεις δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, πλήρη καθοδήγηση για τις απαιτούμενες ενέργειες και διευκρινήσεις για όλα τα ανακύπτοντα νομικά, φορολογικά και οικονομικά θέματα που θα πρέπει να σταθμίσετε πριν προβείτε στην υλοποίηση των σχεδίων σας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις πιο συχνές ερωτήσεις που απασχολούν την πλειονότητα των πελατών μας και στις οποίες δίνουμε απαντήσεις και λύσεις με προτεραιότητα τα δικά σας συμφέροντα και τις ανάγκες.

-Πως φορολογείται το εισόδημα που αποκτάται από τη Βραχυχρόνια Μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

-Εκτός από Φυσικό Πρόσωπο, μπορεί ένα Νομικό Πρόσωπο να είναι Διαχειριστής Ακινήτου; Φορολογικά ποια είναι η πιο συμφέρουσα φορολογικά επιλογή, η σύσταση νομικού προσώπου (ίδρυση Ι.Κ.Ε ή άλλων εταιρικών μορφών) ή  η εκμετάλλευση του ακινήτου μου ως φυσικό πρόσωπο;

-Ως ιδιώτης, σε περίπτωση οικονομικής εκμετάλλευσης ενός ακινήτου, φορολογικά ασκώ εμπορική δραστηριότητα;

-Tι είναι το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής; Πότε υποχρεούμαι να καταχωρήσω το ακίνητο μου και ποια είναι  η διαδικασία καταχώρησης; Πότε και πως υποβάλλω Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή;

-Εάν κάποιος εκμισθώσει το ακίνητό του με Βραχυχρόνια Μίσθωση, αλλά δεν το κάνει μέσω ψηφιακών πλατφορμών, πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής;

-Ισχύουν άλλοι περιορισμοί στο καθεστώς Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, έκτος από τη χρονική διάρκεια μίσθωσης μικρότερη του έτους και της αποκλειστικής παροχής κλινοσκεπασμάτων;

-Πως αποκτά κανείς Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.);

-Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουν οι Διαχειριστές Ακινήτων σχετικά με τις Τουριστικές Επαύλεις (πρόσωπα της παρ. 5 του άρ. 46 του ν.4179/2013 που διαθέτουν Ε.Σ.Λ.), καθώς και οι διαχειριστές ακινήτων που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.);

Σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις και σε πολλές άλλες που ενδέχεται να έχετε αναφορικά με το νέο θεσμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και την εν γένει διαδικασία, σας παρέχουμε πλήρη καθοδήγηση, με βάση τον αριθμό των ακινήτων σας, των λοιπών εισοδημάτων σας και μιας σειράς άλλων παραγόντων υπό τη μορφή νομικής γνωμοδότησης ως προς τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσετε, τη σύσταση ή μη εταιρείας, τη νομική μορφή της εταιρείας, τις προθεσμίες, τυχόν πρόστιμα και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκρίνιση.

Επίσης, αναλαμβάνουμε κατόπιν εντολής σας, το σύνολο των διαδικαστικών πράξεων, τη συνεχή παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των εξελίξεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προκειμένου εσείς να λαμβάνετε μόνο το εισόδημα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας σας και να μην χρειάζεται να ενεργήσετε ουδεμία πράξη ενώπιον των φορολογικών αρχών και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να παρακολουθείτε προθεσμίες και να αισθάνεστε ανασφάλεια για τυχόν πρόστιμα και νομοθετικές αλλαγές του θεσμού.

Συνοπτικά σας αναφέρουμε ορισμένες από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της νέας διαδικασίας που εισήγαγε ο ν. 4446/2016 σχετικά με τους Διαχειριστές ακινήτων που αποκτούν εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις και οφείλουν να δηλώνουν στο Μητρώο Ακινήτων τα ακίνητα από τα οποία εισπράττουν τα εν λόγω εισοδήματα, καθώς και να υποβάλουν σχετική Δήλωση ανά μισθωτή. 

  • Εγγραφή του διαχειριστή του ακινήτου το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στην Α.Α.Δ.Ε.

  • Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής να εμφαίνεται στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε κάθε μέσο προβολής.

  • Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαχειριστές διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής , έχουν την υποχρέωση να εμφαίνεται ο εν λόγω αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε κάθε μέσο προβολής.

  • Η καταχώρηση στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθωμένο ακίνητο και όχι για το σύνολο των ακινήτων που εκμισθώνονται.

  • Ο κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής, εφόσον αναθέσει σε τρίτο την διαχείριση του ακινήτου με σκοπό την Βραχυχρόνια Μίσθωση , έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις τουριστικές επαύλεις επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε ενδελεχώς για τα ζητήματα που σας απασχολούν. Με εξειδίκευση στις μισθώσεις ακινήτων και δη στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, Booking και τουριστικές επαύλεις, σας παρέχουμε εξατομικευμένες και αξιόπιστες νομικές λύσεις πλήρη καθοδήγηση για τις απαιτούμενες ενέργειες και ανάληψη για λογαριασμό σας όλων των διαδικαστικών πράξεων από τη σύσταση εταιρείας, τη καταχώριση του ακινήτου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται ενώπιον των δημόσιων φορέων για τη νόμιμη και επωφελή εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας σας.