215 520 9070 & 6947 602 862 info@lawmatters.gr
Select Page

Ανυπότακτοι Εξωτερικού

Ποιες οι προϋποθέσεις εξαγοράς της στρατιωτικής σας θητείας; Πως απαλλάσσεστε οριστικά από τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις; Ποιο είναι το ακριβές ποσό που θα πρέπει να καταβάλετε για την εξαγορά; Πως κρίνεται ένας στρατεύσιμος ως ανυπότακτος εξωτερικού; Τι κυρώσεις επιφέρει η ανυποταξία και πως μπορεί τελικά κανείς να αποφύγει τη στράτευση;

Μεγάλο ποσοστό Ελλήνων ζουν και εργάζονται μόνιμα κατά τα τελευταία έτη στην αλλοδαπή, μη έχοντας την πρόθεση να επιστρέψουν στην Ελλάδα στο εγγύς μέλλον. Πολλοί νέοι επίσης εγκαταλείπουν τη χώρα με σκοπό τη φοίτησή τους σε αλλοδαπό πανεπιστήμιο, ενώ μετά το πέρας των σπουδών τους, αναζητούν εργασία σε αλλοδαπό κράτος. Άλλοι μετοικούν στο εξωτερικό προς εύρεση εργασίας ή για προσωπικούς /κοινωνικούς λόγους, ενώ σύνηθες είναι το φαινόμενο μετοίκησης ολόκληρης της οικογένειας στο εξωτερικό, με τα ανήλικα τέκνα να ακολουθούν την οικογένεια τους, να φοιτούν σε αλλοδαπά σχολεία και μετά την ενηλικίωσή τους να έρχονται αντιμέτωπα με το ζήτημα της υποχρεωτικής στράτευσης στην Ελλάδα.

Όλες οι ως άνω περιπτώσεις που ενδεικτικά αναφέρονται, δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα την ισχύουσα νομοθεσία, εάν δηλαδή εμπίπτουν στην κατηγορία των ανυπότακτων εξωτερικού, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που τίθενται εκ του νόμου, ποιες είναι οι ευεργετικές και μη συνέπειες της ανυποταξίας, πως δύνανται να εξαγοράσουν την στρατιωτική τους θητεία εφόσον αδυνατούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα προς τον σκοπό εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, αφήνουν σε εκκρεμότητα τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα είτε να μην έχει ενημερωθεί καθόλου η στρατολογία αναφορικά με τη διαμονή του στρατεύσιμου στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να καλείται προς κατάταξη σε κάθε ΕΣΣΟ, είτε εάν έχει ήδη ενημερωθεί η στρατολογία και συνεπώς, ο στρατεύσιμος έχει κριθεί ανυπότακτος εξωτερικού, να καλείται μια φορά το χρόνο προς κατάταξη μέσω του αρμόδιου προξενικού γραφείου ή της ελληνικής πρεσβείας στην αλλοδαπή, να παραμένει ανοιχτή η ποινική δικογραφία που έχει σχηματισθεί για το αδίκημα της ανυποταξίας και μεταξύ άλλων να βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με ένα διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.000 Ευρώ, το οποίο εμφανίζεται ως βεβαιωμένη οφειλή στο taxisnet και καλείται ο στρατεύσιμος προς άμεση τακτοποίηση του.

Ανυπότακτοι Εξωτερικού

Για να κριθεί ένας στρατεύσιμος ως ανυπότακτος εξωτερικού θα πρέπει να διαμένει προσωρινά στο εξωτερικό για λόγους σπουδών, εργασίας ή προσωπικούς λόγους. Προς τον σκοπό απόδειξης της προσωρινής διαμονής του στο εξωτερικό, δύναται να αιτηθεί ενώπιον των ελληνικών προξενικών αρχών του τόπου όπου διαμένει, σχετική Βεβαίωση περί της διαμονής του, η οποία διαβιβάζεται απευθείας στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο και ενημερώνεται έτσι η Στρατολογία για το προσωρινό κώλυμα του στρατεύσιμου να καταταχθεί λόγω παραμονής του στο εξωτερικό.

Με την προσκόμιση της εν λόγω Βεβαίωσης στη Στρατολογία, ο στρατεύσιμος υπάγεται στην κατηγορία των ανυπότακτων εξωτερικού και δύνανται μελλοντικά είτε να διακόψει την ανυποταξία του και να καταταχθεί κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα είτε, εφόσον πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και έχει κριθεί Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού, να εξαγοράσει τη στρατιωτική του θητεία και να αποφύγει κατά αυτό τον τρόπο τη στράτευση.

Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού κρίνεται ένας στρατεύσιμος όταν:

  • Είτε ζει και εργάζεται σε αλλοδαπό κράτος κατά τα τελευταία επτά συναπτά έτη
  • Είτε σε περίπτωση μη βιοπορισμού του καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό, έχει συμπληρώσει έντεκα συνολικά έτη μόνιμης διαμονής στην αλλοδαπή.

Προς απόδειξη των ετών διαμονής και εργασίας του στο εξωτερικό, ο στρατεύσιμος καλείται να προσκομίσει στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, στην οποία υπάγεται, Πιστοποιητικό Μόνιμου Κατοίκου Εξωτερικού, το οποίο εκδίδεται από την Ελληνική Πρεσβεία ή το Προξενικό Γραφείο του κράτους στο οποίο διαμένει. Για τη χορήγηση του ως άνω Πιστοποιητικού, το οποίο συνιστά το κρισιμότερο έγγραφο για τη μετέπειτα εξαγορά της στρατιωτικής του θητείας και την οριστική απαλλαγή του από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, απαιτείται η προσκόμιση στις προξενικές αρχές μια σειράς δικαιολογητικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η συνεχής παραμονή και εργασία του στρατεύσιμου στο αλλοδαπό κράτος.

Πότε και πώς εξαγοράζει τη στρατιωτική του θητεία ο στρατεύσιμος που κρίθηκε Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού;

Για τη δυνατότητα εξαγοράς της στρατιωτικής του θητείας, ο στρατεύσιμος που κρίθηκε Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού θα πρέπει επίσης, να πληροί και το ηλικιακό όριο εξαγοράς που προβλέπεται από το νόμο. Ωστόσο, η εξαγορά, δεν συνεπάγεται αυτομάτως οριστική απαλλαγή καθώς, σε κάθε περίπτωση, η 20ημερη εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και μετά το πέρας αυτής δύναται κανείς να καταβάλει το ορισθέν χρηματικό ποσό της εξαγοράς και κατά αυτό τον τρόπο να τακτοποιήσει οριστικά τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Ελλάδα.

Αρκετοί πελάτες μας, οι οποίοι διαμένουν μόνο λίγα έτη στο εξωτερικό αλλά σε καμία περίπτωση δεν δύνανται αφήσουν τη ζωή, την εργασία και την καθημερινότητά τους προκειμένου να καταταχθούν στην Ελλάδα, απευθύνονται σε εμάς προκειμένου να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει κατά τα έτη που μεσολαβούν μέχρι την πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων περί εξαγοράς της στρατιωτικής τους θητείας, πως θα κριθούν ανυπότακτοι εξωτερικού, τι έννομες συνέπειες θα επιφέρει για αυτούς η ανυποταξία, πως θα μπορέσουν να αποφύγουν το χρηματικό πρόστιμο που θα τους επιβληθεί και τι γίνεται με την ποινική δικογραφία που σχηματίζεται για το πλημμέλημα της ανυποταξίας.

Πολλοί επίσης από τους εντολείς μας προτίθενται να εγκαταλείψουν τη χώρα άμεσα, μη έχοντας, ωστόσο, εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και μη γνωρίζοντας τι συνεπάγεται αυτό μελλοντικά για εκείνους ενώ, τέλος, αρκετοί, καίτοι έχουν ήδη κριθεί ανυπότακτοι εξωτερικού, δεν γνωρίζουν εάν δύνανται να εξαγοράσουν, ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και ποια έγγραφα θα χρειαστεί να συλλέξουν, ποιο θα είναι το ακριβές ποσό της εξαγοράς, εάν την υποχρεωτική 20ημερη εκπαίδευση μπορούν να την εκπληρώσουν τμηματικά προκειμένου να μην εξαντλήσουν όλες τις ημέρες αδείας τους προς τον σκοπό αυτό κ.α.

Για όλα τα ως άνω ζητήματα και για οτιδήποτε άλλο αφορά τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις, βρισκόμαστε δίπλα σας, με εξειδίκευση σε ζητήματα στρατολογίας και δη ανυπότακτων εξωτερικού, προκειμένου να σας κατευθύνουμε και να ενημερωθείτε πλήρως υπό τη μορφή νομικής γνωμοδότησης, δυνάμει του δικού σας ιστορικού, για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία εξαγοράς και οριστικής απαλλαγής σας από τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις, εάν δικαιούστε μειωμένης θητείας, τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των προξενικών αρχών και της Στρατολογίας, τον τρόπο υπολογισμού του χρόνου της στρατιωτικής σας θητείας και το ακριβές χρηματικό ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλετε για την εξαγορά της, το πως γίνεται η καταβολή, τι συμβαίνει με το διοικητικό πρόστιμο, εάν δηλαδή συμψηφίζεται, εάν υφίστανται ποινικές κυρώσεις, πόσες ημέρες ανά έτος δικαιούστε να βρίσκεστε στην Ελλάδα, τι άλλες συνέπειες θα επιφέρει η ανυποταξία για εσάς και οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση και πληροφορία χρειάζεστε για κάθε στάδιο μέχρι την οριστική διευθέτηση των στρατιωτικών σας υποχρεώσεων ενώ, κατόπιν εντολής σας δυνάμεθα να αναλάβουμε για λογαριασμό σας και όλες τις διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται ενώπιον της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας και των ελληνικών αρχών. Για όλες αυτές τις πληροφορίες και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε αναφορικά με τη στρατιωτική σας θητεία είμαστε στη διάθεσή σας είτε τηλεφωνικά είτε δια της αποστολής του μηνύματός σας στη φόρμα επικοινωνίας ή μέσω εμαιλ στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω, προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.